backgroundImage

Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva

 

1.1 V případě nákupu zboží uzavírá kupující s provozovatelem nákupní galerie/e-shopu  www.A-obchod.eu, společností A-obchod, s.r.o. smlouvu zprostředkovatelskou. 

1.2 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele(Provozovatel) a Kupujícího v internetové nákupní galerii/e-shopu www.A-obchod.eu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele(zák. č. 634/1992 Sb.).  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

1.3 Poskytovatel vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby (dále jen „Uživatelé“ nebo „Kupující“) měli možnost prostřednictvím internetové nákupní galerie/e-shopu  A-obchod.eu zakoupit zboží od Dodavatelů/Výrobců (dále také „Prodávajících“), tj. uzavřít s Dodavateli smlouvu kupní (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“). Kupující uzavírá s Poskytovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen ‚smlouva‘). Po uzavření smlouvy

Poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele/Výrobce jménem Kupujícího a na jeho účet.

 

1.4 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup od Dodavatelů/Výrobců a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen „služba“). Služba je poskytována za odměnu. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

 

1.5 Obchodní podmínky upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (Provozovatele) a Kupujícího v internetové nákupní galerii/e-shopu www.A-obchod.eu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

 

1.6 Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a jeho zvláštními ustanovenými o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

1.7 Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím – podnikatelem, se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají a obecnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

2. Uzavření smlouvy

2.1.Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami i touto Zprostředkovatelskou smlouvou, a že s nimi souhlasí.

2.2. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

2.3.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám

 

3. Cena, způsob platby

 3.1 Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží.

Možnost celního projednání může nastat. Poskytovatel jedná v zájmu kupujícího tak, aby Dodavatel/Výrobce zaslal zboží tak, aby hodnota zboží nepřekročila uvedenou hodnotu.(může být tedy rozděleno na více zásilek) Pokud toto nebude možné, pak si kupující hradí dodatečně vzniklé náklady - CLO, DPH a poplatek za celní projednání.  Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH. 

 

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů/Výrobců sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu, Singapuru, Indii, Polsku, Německu, Velké Británii.

 

4. Dodání zboží

 4.1 Zboží dodává Dodavatel/Výrobce. Doba dodání je uvedena u každého produktu. Dodací doba je individuálně uvedena u produktů podle dodavatele. (Vánoce, jiné svátky mohou dodání prodloužit). Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání objednaného zboží Dodavatelem/Výrobcem.

 

5. Další ustanovení

 5.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele/Výrobce, nikoliv Poskytovatele.

 

5.2 České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé/Výrobci sídlí v Číně, Hong Kongu, Polsku, Indii či Singapuru. Poskytovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

 

5.3 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

Je nutné, aby kupující poškozenou zásilku fotograficky zdokumentoval ještě před otevřením zásilky, spolu s podacím štítkem obsahujícím podací číslo, odesílatele i adresu kupujícího. 

 

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím a nesprávnou údržbou zboží.

 

6. Reklamace

 6.1 Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele/Výrobce v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli/Výrobci do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli/Výrobci na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele/Výrobce Kupujícímu.

6.2 Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Poskytovatel zároveň informuje spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace Dodavatelem/Výrobcem.

6.3 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem-je-li vydaný, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

 

7. Zánik a změna smlouvy

 7.1  Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypověděť např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s uřcitým zpožděním.

7.2 Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel/Výrobce na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

8.1. Viz Obchodní podmínky

8.2 V případě vrácení peněz složenkou zákazníkovi bude vzhledem ke své výši zákazníkovi přeúčtován poplatek za platbu složenkou a vrácení peněz o tuto částku poníženo. Doporučujeme tedy při vracení peněz volit metodu převodu na bankovní účet.

8.4 Poskytovatel i Dodavatel/Výrobce jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.) a v případě neřešitelných problémů s vyřízením objednávky.

 

9. Zpracování osobních údajů

9.1.Na základě oprávněného zájmu souhlasí uživatel se zasíláním obchodních sdělení, která souvisí se zbožím, které nakoupil, a to formou e-mailu a SMS

9.2. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností (viz příloha)

9.3. Zpracování osobních údajů - nedílnou součástí jsou Informace o Zpracování osobních údajů a také Souhlas s marketingovými službami.

9.4.Zásady používání souborů cookie

 Uživatel dává provozovateli používáním nákupní galerie-e-shopu souhlas se zpracováváním tzv. "cookies", čímž usnadňuje poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. 
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).